016847
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6
9
126
16679
15
292
16847

Your IP: 44.201.94.236
2023-04-02 08:34
   
ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนบ้านบะแค : Welcom to Banbakae School
   
   
   
  นางสิริลักษณ์ วงษ์ชารี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะแค
 
 คุณครูภัคชญา   พุทโธวาท
ครู คศ.๓
 คุณครูชญานิศ  วรดี
ครู คศ.๒
 คุณครูพุทธา  หวังลาภ
ครู คศ.๒
 คุณครูเพ็ญศรี   แสนทวี
ครู
 คุณครูอนุธิดา   ฟูมเฟือย
ครู
 คุณครูประกาศิต   สมสุวัน
ครู
 คุณครูมัตติกา   จันทร์มะณี
ครู
 คุณครูเจนจิรา   สัตธรรม
ครู
 คุณครูอนุชิต   นาดี
ครู
 คุณครูอินทิรา  ดีแป้น
ครู
 คุณครูวสันต์   วังคาม
ครู
 คุณครูวีรพงศ์  สืบวงษา
ครู
คุณครูนรินทิพย์  ทองอ่อน
ครู
 คุณครูสุดารัตน์  แก้วจันทร์
ครู
 คุณครูพัทธนันท์  เม็ดไธสง
ครู
 
คุณครูพัชชานันท์  สุขไพบูลย์
ครู
  นางสาวเสาวลักษณ์   เรืองเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 

 

 

 

   
© Banbakae School